ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

До членовете на
Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението,
свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на
на 23 август 2018 г., четвъртък, от 13.00 ч.
в град Казанлък, Хотел „Казанлък“,
ул. „Жорж Папазов“ 18

При следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове
2. Обсъждане на текущи въпроси
3. Разни

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.
Поканени за участие са всички членове на Асоциацията, както и подалите молби за членство Местни инициативни групи.
Събранието е отворен форум, в който могат да участват (без право на глас) и други Местни инициативни групи.

Нели Кадиева
Председател на УС
На Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Общото събрание на Асоциацията ще се проведе в Хотел „Казанлък“, град Казанлък.

За тези от вас, които желаят да нощуват на 23.08.2018 г., в този хотел са запазени 30 стаи (толкова са налични за тази дата) и са уговорени следните преференциални условия:

Цената на нощувката:
• 35 лева на човек в двойна стая с включена закуска
• 53 лева на човек в единична стая с включена закуска.
В Казанлък и в близост до този хотел има и други места за настаняване:

В случай, че
Примерен дневен ред на срещата с новите МИГ:

Могат да бъдат засегнати следните теми:

1. Добри практики от експерти на МИГ, работещи програмен период 2007 – 2013 г.:
– По мярка 121 – един – два МИГ
– По мярка 123– един – два МИГ
– По мярка 311 и 312 – един – два МИГ

– По мярка 321,322 и 323 – един – два МИГ
– По мерки извън ПРСР – един – два МИГ

2. Добри практики от експерти на МИГ, работещи от 2016 г.:
– По мерки от ОПРЧР – един – два МИГ
– По мерки от ОПИК – един – два МИГ
– По мерки от ПРСР – един – два МИГ

3. Проблеми и казуси по съгласуване на Насоки за кандидатстване по ОПИК, ОПРЧР и ПРСР – три МИГ, които имат съгласувани насоки, съответно по ОПИК, ОПРЧР и ПРСР

4. Проблеми и казуси във връзка със КППП и провеждане на оценителни сесии – три МИГ, които имат съгласувани насоки, съответно по ОПИК, ОПРЧР и ПРСР

5. Въпроси и отговори след всяка точка