За нас

Асоциация „Българска национална Лидер Мрежа” е организация (сдружение с нестопанска цел в обществена полза), защитаваща интересите на Местните инициативни групи, зад които стоят местната общност и хиляди бенефициенти – земеделци, микро предприятия, малки и средни предприятия, неправителствени организации, читалища и общини и работеща за успешното прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие и ЛИДЕР в Република България като част от националната политика за развитие на селските райони.

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ обединява 55 Местни инициативни групи (МИГ) от България – сдружения, които изпълняват Стратегии за водено от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР. Към момента стратегии се изпълняват на територията на 117 селски общини с население над 1 646 000 жители.

През програмен период 2014 -2020 г. Стратегиите за развитие на Местните инициативни групи в България са финансирани от Програмата за развитие на селските райони, а повече от половината от тях са с многофондово финансиране, включващо финансиране и от ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Околна среда, ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

Подходът „ЛИДЕР“ е основан като „Инициатива на общността“, финансирана от структурните фондове на ЕС, като важен инструмент за развитие на селските райони с реалното участие на местните хора във вземането на решения за развитие на съответната територия.  В Република България подходът ЛИДЕР, като част от Европейската земеделска политика за развитие на селските райони, се прилага от 2007 г., още с влизането на България в ЕС.  Прилагането на подхода е оценено като изключително успешна инициатива от ЕК, която в настоящия програмен период 2014-2020 г. да надгради постигнатото и да даде възможност на местните общности в рамките на подхода „ЛИДЕР“ да прилагат Водено от общностите местно развитие, определяйки сами приоритетите си и необходимите действия за решаването на проблемите си и развитие на териториите си.

Асоциация „Българска национална Лидер Мрежа” е член на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони – European LEADER Association for rural development (www.elard.eu) и работи в тясно партньорство и сътрудничество с колеги от още 24 страни от Европа.