Актуализирана позиция на ЕЛАРД относно Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027

 

Актуализирана позиция

на Европейската асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД)

Подновяване на ЛИДЕР / ВОМР за програмен период 2021-2027

Одобрена на Общото събрание на ЕЛАРД, Брюксел, 10 април 2019 г.

 

Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД / ЕЛАРД), постигна съгласие и издаде Декларация от Тарту в края на 2016 г. Тя беше последвана в края на 2017 г. от документ за позиция за подхода ЛИДЕР след 2020 г. През септември 2018 г. ЕЛАРД организира конференцията „LEADER Reloaded”/ „ЛИДЕР презареждане“ в Евора, Португалия с повече от 280 участници от 28 страни, които да направят преглед на постиженията на ЛИДЕР / ВОМР в светлината на правните предложения за европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ) и Общата селскостопанска политика (ОСП), издадени по-рано през 2018 г.

За следващото поколение европейско финансиране Европейската комисия предложи част от ЕСИФ да се използва за постигане на целта „Европа по-близо до гражданите. Постиженията на ЛИДЕР / ВОМР показват, че местните инициативни групи (МИГ) са в състояние да защитават европейските ценности, когато са признати за местни движещи сили за промяна и развитие и имат възможност да бъдат иновативни в своите региони. Като резултат ЛИДЕР / ВОМР е мощен инструмент за прилагане на Програмата за селските райони на ООН 2030 (UN 2030 Agenda in rural areas)

Сега, когато преговорният процес в рамките на европейските институции е по-напреднал и изборите за Европейския парламент са много скоро, ЕЛАРД би желал да заяви следното:

  • ЕЛАРД призовава за реинтеграция на ЕЗФРСР в регламентите за общите разпоредби и следователно подкрепя Европейския парламент и много други организации на заинтересованите страни в селските райони в желанието да се запази развитието на селските райони в рамките на „семейството на ЕСИФ“. По-голямото взаимодействие между тези фондове е от жизненоважно значение за финансирането на териториалните инструменти, по-специално ВОМР / ЛИДЕР чрез местните стратегии за развитие;
  • ЕЛАРД изразява загриженост, че съвместното планиране на първия и втория стълб на Общата селскостопанска политика води до риска неземеделското развитие на селските райони да се превърне в незначителен въпрос в ОСП;
  • ЕЛАРД приветства факта, че подходът ЛИДЕР е задължителен в ЕЗФРСР. Въпреки това, целевото заделяне на 5%, с предложеното съкращение на втория стълб, ще доведе до значително по-малко финансиране в сравнение с настоящия период. Поради това ЕЛАРД настоява да се осигури поне същия бюджет за ЛИДЕР. Освен това, ЕЛАРД силно съжалява, че ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР не предвиждат минимален процент за ВОМР. ЕЛАРД настоява Комисията да гарантира, че ЛИДЕР е задължителен във всеки регион в Европа;
  • ЕЛАРД приветства усилията за опростяване и дерегулация в законодателството и вярва, че това ще се материализира на всички равнища. По отношение на трудностите, които ЛИДЕР изпитва поради прилагането на разпоредбите за държавните помощи, би било полезно да се обмисли групово освобождаване за проектите по ЛИДЕР / ВОМР в рамките на това опростяване;
  • ЕЛАРД приветства факта, че държавите-членки могат да създадат „обща кошница“ сцеленасочено финансиране за ВОМР от различните фондове. ЕЛАРД насърчава държавите-членки да оперират в обща рамка, с водещ фонд и координирана от специален управителен орган / междинно звено. ЕЛАРД счита, че е от решаващо значение да се създадат и подкрепят стимули за държавите-членки да разработят и приложат ефективни решения, по-специално за насърчаване използването на решения „на едно гише“, основани на добрите примери за прилагане на мулти-фондово финансирано ВОМР в селските райони през текущия програмен период;
  • ЕЛАРД посочва, че е налице риск от включването на партньорствата и работата в мрежа по ЛИДЕР в мрежите на ОСП, където е поставен по-силен акцент върху селскостопанските и екологичните въпроси и са пренебрегнати териториалните подходи, и поради това  предлага на Комисията да създаде пилотно Звено за подкрепа на ВОМР на ниво ЕС, което да подкрепя изграждането и работата в мрежа, транснационалното сътрудничество и изграждане на капацитет на всички МИГ във всички фондове, подобно на звеното за подкрепа на FARNET;
  • ЕЛАРД приветства и припознава подхода на интелигентните селища (Smart villages) в методологията ЛИДЕР и заявява, че МИГ са най-подходящата платформа за сближаване на Европа с гражданите – като многостранни партньорства – и за прилагане на подхода Smart Village;
  • ЕЛАРД е убеден, че ЛИДЕР / ВОМР и МИГ са правилният инструмент за локализиране, прилагане, проследяване и преразглеждане на Целите за устойчиво развитие в селските райони. Участието на селските райони е от съществено значение за постигането на тези цели;
  • ЕЛАРД изисква яснота относно техническите мерки, които да позволят плавен преход между текущия период на финансиране и следващия, включително за ЛИДЕР / ВОМР, тъй като новата рамка на ОСП ще се нуждае от повече време, за да влезе в сила.

ЕЛАРД е международно сдружение с нестопанска цел, създадено с цел да допринесе за прилагането на ЛИДЕР / ВОМР в Европа. Европейската ЛИДЕР асоциация обединява почти 2 500 местни инициативни групи от 26 държави, включително от страни, които не са членки на Европейския съюз, но са приели и прилагат методологията ЛИДЕР: Австрия, България, Чехия, Хърватия, Дания, Естония, Финландия , Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Updated ELARD position on the future of LEADER CLLD_approved_GA_20190410_rev_BG

Updated ELARD position on the future of LEADER CLLD_approved_GA_20190410