ЕЛАРД: ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ХАЛМСТАД

За да насърчим децентрализацията на офисите и персонала на компании, чиито суровини произхождат предимно от селската среда, като например селскостопански, енергийни, строителни или текстилни компании, ние от ЕЛАРД вярваме, че е от решаващо значение публичният сектор върви първи. Ето защо предлагаме на националните и регионалните правителства да планират как да се осъществи конкретна децентрализация на институциите и функциите, а институциите на ЕС също биха могли да обмислят това.

Декларацията съдържа 10 заключения на тема „Развитие на селските райони на практика“ и десет идеи за „Използване на възможностите на ЛИДЕР/ВОМР“, които вярваме, че могат да допринесат за по-добро бъдеще за всички нас!

Работата по декларацията започна на конференцията „30 години ЛИДЕР“, след това декларацията се разпространи сред участниците и накрая всичко беше обобщено в края на декември 2021.

http://elard.eu/wp-content/uploads/2022/02/Halmstad-Declaration-english.pdf

Halmstad Declaration BG