КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕР / ВОМР 2019 на ЕЛАРД, Амаранте, Португалия

На 26 ноември 2019 г. се проведе Годишна конференция на ЕЛАРД ЛИДЕР / ВОМР 2019, в град Амаранте, Португалия, в която участва и председателя на УС на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа Нели Кадиева.
Основните разгледани теми и дискусии бяха:
• Прилагане на ВОМР в ЕС: Опитът от прилагането до момента – резюме, анализ и препоръки, с лектори Лорис Сервило (изследовател и доцент) и Стефан Ках (изследовател, University of Strathclyde, Център за европейска политика)
• Институционални мнения за бъдещето на ЛИДЕР / ВОМР – с презентации на Радим Срсен представител на Комитета на регионите, и Роман Хакен, представител на Европейския Икономически и социален комитет
• Гледаме напред, здраво стъпили на земята – предложения и очаквания от местно ниво:
• Мариот Екхарт – добавената стойност на ВОМР проекти по ЕФРР и ЕСФ
• Кристиина Тамметс – информация от проведено от ЕЛАРД проучване на опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест
• Роберт Лукеш – предизвикателства и възможности за ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г. – обобщение на мненията от семинара за членовете на ЕЛАРД
• Панелна дискусия по представените теми с участието на представители на Европейската комисия – ГД АГРИ, ГД РЕЖИО и други.
Повече информация – https://leaderconference2019.minhaterra.pt/