НОВИНИ ОТ ЕЛАРД: Европейската комисия потвърждава отново значението и ефективността на ЛИДЕР за европейските селски райони

 

 

 

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия публикува задълбочен анализ от 198 страници, за да определи дали подходът ЛИДЕР генерира ползи, които оправдават допълнителните разходи и рискове, свързани с него, спрямо традиционния – отгоре надолу – подход на програмите за финансиране на ЕС. Този доклад се публикува една година след доклада на Европейската сметна палата, който постави под съмнение прилагането на подхода ЛИДЕР.

Доклад, който оценява въздействието на ЛИДЕР отвъд стриктно бюджетния подход

Стартирал през 1991 г., подходът ЛИДЕР е единствената политика на Европейския съюз за развитие на селските райони, която се планира и прилага „отдолу-нагоре“ и с участието на заинтересованите страни. Подходът ЛИДЕР се основава на местно развитие, ръководено от местни участници, и разчита на новаторство, сътрудничество, капитализиране, разпространение на добри практики и обединяване на ресурси и мрежи.

Това проучване за подпомагане на оценката използва смесен подход, който интегрира както качествени, така и количествени и технически мерки и индикатори заедно с анализи, проведени на три териториални нива: върху всички национални и регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР), фокус върху по-малък брой ПРСР и относно казуси от местни инициативно групи, определени от избрани ПРСР.

„Нашата европейска асоциация допринесе за тази оценка и ние приветстваме този нов доклад от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ след този от миналата година на Сметната палата. В последния доклад на Сметната палата се посочва, че поради своя подход на участие ЛИДЕР има високи административни и оперативни разходи в сравнение с други програми. По това време съжалявахме за избора на подхода „риск-полза“ за оценка на тази програма, която е развита в повече от 2800 територии в Европа. Изборът на оценителите да оценяват на три териториални нива въз основа на количествени и качествени данни, е положителен сигнал, изпратен до селските територии относно разбирането на програмата“, казва Тибо Гиняр, президент на ЕЛАРД.

В доклада се подчертава, че ЛИДЕР не е най-скъпата мярка на ЕЗФРСР. Средните административни разходи по мярката ЛИДЕР се оценяват на 5,5 цента за 1 евро, което е доста под същите разходи за мярка 6, насочена към подпомагане на икономическото развитие и насърчаване на създаването на работни места в селските райони (12 цента), или тази на мярка 16, която има за цел различни форми на сътрудничество, включващи най-малко две субекти сред участниците в селските райони (13,4 цента), и е само малко по-висока от тази на мярка 7, която има за цел да подпомогне развитието на селската икономика, местната инфраструктура и ниските -разходи за услуги (4,9 цента).

„Финансирането, отделено за работата на местните инициативни групи, въздейства много отвъд „административните разходи“, тъй като позволява безценна инвестиция в човешки ресурси, анимация и ценна работа в мрежа. Един от факторите за успех е, че ЛИДЕР предлага регионално управление, което подкрепя ангажираността и креативността на местните участници в прилагането на техните идеи в полза на техния регион. В ЕЛАРД вярваме, че ЛИДЕР е много повече от инструмент за финансиране, той е истинска програма за развитие на селските райони. За териториите значението на тази програма е далеч отвъд нейното пряко финансово въздействие“ добавя Тибо Гиняр.

ЛИДЕР: Нещо повече от инструмент за финансиране, европейска програма за развитие на селските райони, която трябва да бъде насърчавана

В този доклад оценителите признават, че прилагането на ЛИДЕР е довело до създаването на ефективна многостепенна система за управление, позволяваща както намаляване на времето, което бенефициентите изразходват за административни задачи, благодарение на подкрепата, предоставена от МИГ, така и увеличаване на участието на потенциални бенефициенти, които иначе не биха кандидатствали за финансиране по ЛИДЕР.

„Програмите ЛИДЕР помогнаха за развитието на селските райони в Европа и стимулираха териториалната динамика. Тези програми са идеално адаптирани да подкрепят новите местни инициативи на нашите територии, тъй като е необходимо да се правят иновации, да се експериментира и да се изграждат партньорства между публичния сектор и частните участници. Повече от инструмент за финансиране, ЛИДЕР е програма за развитие на селските райони със собствени основи: работа в мрежа на местни участници, подход отдолу нагоре, капитализиране и разпространение на добри практики, сътрудничество. В сравнение с традиционното финансиране, териториалните ефекти на проектите, финансирани от ЛИДЕР, са подобрени, главно защото МИГ са ефективни в насърчаването на работата в мрежа на местните участници и създаването на синергия около териториална стратегия“ подчертава Тибо Гиняр.

ЕЛАРД е съгласна с препоръките на ГД АГРИ, а именно: допълнително намаляване на административната тежест върху МИГ и бенефициентите на проекти по ЛИДЕР, определяне на нови индикатори и «фактически данни» за оценка на добавената стойност на програмата ЛИДЕР по подходящ и конкретен начин и признаване на Местните инициативни групи. Имайки предвид това, ЛИДЕР Франция и европейските ЛИДЕР мрежи призовават Европейската комисия, както и управляващите органи на всяка държава-членка, да инициират съвместна работа в отговор на препоръките в доклада.

„ЛИДЕР, и по-общо местното развитие, водено от местни участници, се оказва повече от всякога като един от отговорите за Европа по-близо до нейните граждани, но също и за справяне с натиска върху демокрацията, като позволява по-голямо усвояване на европейските политики. Този доклад е добър отговор на Европейската сметна палата. Необходимо е Европейската комисия и държавите-членки да действат, за да дадат по-голяма видимост на програмата ЛИДЕР за програмния период 2023-2027 г.“, заключава Тибо Гиняр.

Докладът може да бъде изтеглен от следния линк:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7edbc8a0-7eb4-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en