Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД)

Общо събрание на Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД)

 

На 10 април 2019, в град Брюксел, се проведе заседание на Общото събрание на ЕЛАРД, в което Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа участва чрез представителя си  г-жа Нели Кадиева.

Заседанието беше открито от г-жа Мария Жоао Ботельо, която представи информация за текущите дейности на ЕЛАРД и предстоящата инициатива за събиране на добри практики от прилагането на ЛИДЕР / ВОМР, за която скоро ще бъде разпространена сред всички МИГ анкета.

Участниците бяха запознати с Доклад за дейността и Финансов отчет за 2019, които бяха единодушно одобрени от членовете на ОС.

Бяха обсъдени и въпроси, свързани с членството и членския внос. За член на ЕЛАРД беше приета Грузинската асоциация на МИГ.

Бяха представени и обсъдени работни документи на Европейската мрежа за развитие на селските райони: „Как ЛИДЕР/ВОМР може да подкрепи „Умни села“ / Smart villages“ и „Как да се подкрепят Стратегиите / плановете за „умни села“, които ефективно да овластят селските общности“.

Беше подробно объдена и одобрена Актуализирана позиция на ЕЛАРД относно законодателното предложение на Европейската комисия за Кохезионната политика и ОСП за програмен период 2021-2027. (представена в отделна публикация на сайта)