Общо събрание на ЕЛАРД в Леднице, Чехия, 26-27 октомври 2022

На 26 октомври в Леднице се проведе Среща на членовете на ELARD и ЛИДЕР / ВОМР в цяла Европа – транснационална работа в мрежа и споделяне на най-добри практики“.  Споделихме ситуацията в Европа относно това как се справят МИГ и МИРГ в преходния период (2021-22 г.) и как протича подготовката за 2023-27 г.

На 27 октомври до обяд се проведе Общото събрание на ELARD в Леднице, Чехия. Проведоха се редица дискусии и се взеха много добри решения, но не дневният ред можа да бъде финализиран и членовете на ELARD продължиха с процеса на вземане на решения онлайн през ледващата седмица.