Покана за Общо събрание на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа

До членовете на

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

22.10.2019 г. от 14.30 ч. в Катарино, Разлог.

(преди откриване на Международната конференция)

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Междинен отчет за дейността на УС,
  2. Обсъждане на стратегия, подходи, тактики за бъдещи действия, включително за следващия програмен период
  3. Да се изготви и приеме от ОС документ (подписан от присъстващите) с предложения/искания до МЗХГ и ДФЗ, като този път да се ангажират и сериозни медии за оповестяване на състоянието и позицията на Асоциацията
  4. Представяне и обсъждане на проектно предложение по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО – ПРОГРАМА “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“
  5. Организационни въпроси, включително членски внос
  6. Разни

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на сдружението.