Покана за Общо събрание на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа

До членовете на

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

на 9 май 2019 г., четвъртък, от 18.00 ч. 

в хотел Армира, Старозагорски минерални бани 

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Годишен отчет за дейността на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2018 г.
  2. Годишен финансов отчет на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2018 г.
  3. Отчет на УС на  Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2018 г.
  4. План за дейността и бюджет /бюджетна прогноза/ за 2019 г.
  5. Приемане на нови членове
  6. Разни

При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на сдружението, както и подалите молби за членство други организации.

Нели Кадиева

Председател на УС

На Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“