ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 11 юни 2024, София

До членовете на

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението, свиква

Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

на 11 юни 2024 г., вторник, от 11:30 ч.

в Конферентна Зала, Хотел „Форум“, град София

 

 

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2023 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2023 г.
  3. Определяне на размера на членския внос за 2025 г.
  4. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на Асоциацията.

Нели Кадиева

Председател на УС

На Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“