ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

на 26 юни 2020 г., петък, от 13.30 ч. в „Катарино Спа Хотел“, Разлог

 

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и Годишен доклад за дейността за 2019 г.
  2. Обсъждане и приемане на план за дейността за 2020 г.
  3. Приемане на нови членове
  4. Обсъждане на позиции по разработваните документи за следващия програмен период
  5. Обсъждане на предложения за подобряване работата на сдружението
  6. Други

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на Асоциацията, както и подалите молби за членство Местни инициативни групи.

Събранието е отворен форум, в който могат да участват (без право на глас) и други Местни инициативни групи.