Покана за Общо събрание

До членовете на

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението, свиква

Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

на 19 май 2021 г., сряда, от 14.00 ч.

в конферентна зала на „Каменград Хотел и Спа“, град Панагюрище

 

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.
  3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност
  4. Представяне на отчет за работата на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г.
  5. Докладване, обсъждане и приемане на промени в Устава на сдружението
  6. Прием на нови членове
  7. Избор на Управителен съвет
  8. Избор на Председател на Управителния съвет
  9. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на Асоциацията, както и подалите молби за членство Местни инициативни групи.

Нели Кадиева

Председател на УС

На Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“