ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.4 от Устава на Сдружението, свиква

Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на

на 24 април 2024 г., сряда, от 13:00 часа

в зала на Хотел „Севастократор“, Арбанаси

 

При следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Актуализиране на състава на Управителния съвет поради промени в представляващите лица на членове на УС и промяна на наименованието на член на УС
  2. Разглеждане на актуални въпроси
  3. Разни

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Желаещите могат да получат допълнителна информация от Председателя на УС на ел.адрес: leader_network@abv.bg.

Поканени за участие са всички членове на Асоциацията.

Нели Кадиева

Председател на УС

На Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“