Политически форум на високо ниво „Оформяне бъдещето на селските райони”

град Сигуенца, Испания, 28 и 29 септември 2023

Като председател на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа имах честта да бъда избрана за участие в Политически форум на високо ниво на тема „Оформяне бъдещето на селските райони” – част от инициативите на Пакта за селските райони на ЕС.

Във форума на високо ниво взеха участие над 200 участници, както от най-високо институционално ниво – от Европейската комисия господин Януш Войчеховски, Комисар за Селското стопанство, госпожа Елиса Ферейра, Комисар за сближаване и реформи, от правителството на Испания – госпожа Мерседес Кабалейро, генерален секретар за фондове на ЕС, Министерство на финансит, господин Луис Планас, Министър на земеделието, рибарството и храните, както и изключително широк спектър от участници от стопанския, публичния и нестопанския сектор от цяла Европа. В събитието от българска страна участва заместник-министъра на земеделието и храните доц. Деян Стратев, както и господин Георги Събев, Съветник по земеделие, рибарство и международна търговия в ЕП.

Основа на дискусиите беше предложената от ЕК през 2022 г. „Дългосрочна визия за селските райони на ЕС”.

Форумът започна с пленарна сесия: Преглед на съществуващата политическа подкрепа и поглед напред. Преглед на приноса на Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика към дългосрочната визия за селските райони на ЕС, Европейска комисия направи господин Марио Милушев, директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в Европейската комисия и госпожа Уолис Вандеброк-Гьолен, съветник на заместник-генералния директор на Европейската комисия, ГД „Регионална и градска политика“.

В политическия панел на високо равнище на ЕС мнения изказаха:

– госпожа Изабел Карваляс, член на Европейския парламент, докладчик относно дългосрочната визия за селските райони на ЕС за комисията AGRI, Европейския парламент

– господин Радим Сръсен, член на Европейския комитет на регионите (КР) и заместник-министър на регионалното развитие на Чехия

– госпожа Лидия Павич-Рогошич, докладчик по становище относно дългосрочната визия за селските райони на ЕС на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

– господин Тибо Гиняр, президент на ЕЛАРД, Европейски селски парламент, който представи формулираната от членовете на ЕЛАРД позиция относно прилагането на подхода ЛИДЕР като инструмент за развитие на селските райони.

Втората пленарна сесия беше посветена на Осъществяване на визията и пакта за селските райони в държавите-членки, като в пленарната дискусия взеха участие:

– Г-н Луис Планас Пучадес, министър на земеделието, рибарството и храните (Испания)

– Г-жа Ирена Шинко, министър на земеделието, горите и храните (Словения)

– Г-жа Изабел Ферейра, държавен секретар по регионалното развитие (Португалия)

– Г-жа Селин Телие, министър на околната среда, природата, горите, селските райони и хуманното отношение към животните на регион Валония (Белгия)

Форумът продължи с работа в паралелни тематични групови дискусии.

Участвах активно в две дискусии: Проправяне на пътя към цифровата ера и във втората сесия – Създаване на възможности за иновации, водени от общностите, и Умни села.

Като част от програмата на форума бяха организирани от испанското председателство на Съвета на Европейския съюз с подкрепата на Регионалната мрежа LEADER на Кастилия Ла Манча (RECAMDER) посещения и запознаване с различни проекти и инициативи, реализирани на територията на региона около град Сигуенца:

– Музей и пчеларски център на Сигуенца, подкрепен от ЕЗФРСР (повече информация – в допълнителна публикация)

– Дестилерия за ароматни растения на Brihuega, подкрепена от ЕЗФРСР (повече информация – в допълнителна публикация)

– Дневен център за грижа за възрастни хора в Брихуега (Brihuega), подкрепен от ЕЗФРСР (повече информация – в допълнителна публикация)

– Рехабилитация на текстилна фабрика (XVII век) в хотел Castilla Termal на Brihuega, подкрепена от ЕФРР и ЕЗФРСР (повече информация – в допълнителна публикация)

Обобщената информация от дискусиите, както и по-подробна информация по темите и презентациите ще бъде публикувана на сайта на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в новини.