ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

На 24 юни 2022 г., петък, от 13.00 ч., в Зала на Културно-информационен център Безистен град Ямбол се проведе Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Преди официалното начало на събитието участниците бяха запознати с историята на уникалната сграда на Безистена и поздравени с изпълнение на орган от органистката Мария Славова.

Участващите в Общото събрание членове одобриха Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 г. на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Бяха приети и нови членове на Асоциацията:

  • СНЦ „МИГ – Кирково – Златоград“
  • СНЦ „МИГ – Нова Загора“

Така редовните членове на Асоциацията станаха общо 59 местни инициативни групи от България.