РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО Какво бъдеще искате в селските райони?

Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Испанската селска мрежа (REDR), заедно с Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа като партньор от България и член на ЕЛАРД, подготвиха интернет платформа за проучване на мнението на заинтересованите страни от селските райони за бъдещото им развитие. Целта на проучването е да се запознаем от първа ръка с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии.

Проучването стартира 6 май 2020 г. и по-късно, на 8 юни, беше налично на 21 различни европейски езици, включително на български език. Въпросите са разработени от испанската ЛИДЕР мрежа (REDR), и са насочени към проблемите и възможностите на испанските селски райони. Тъй като селските райони на Европа споделят много проблеми и възможности, на общото събрание на ELARD беше решено членовете да се присъединят към инициативата на испанските партньори.  Проучването беше разпространено чрез Интернет сайта, бюлетина и Facebook станицата на ЕЛАРД (ELARD), но важната роля беше изиграна от националните ЛИДЕР мрежи. Според активността на националните мрежи бяха дадени отговори от цяла Европа. Бяха получени общо 3 436 отговора от 26 държави, като от България има 122 отговора – добра извадка спрямо останалите страни.

Основни изводи от проучването на европейско ниво:

  • Ситуацията в селските райони в бъдеще: Отговорите показват, че мнозинството – около 60 %, от анкетираните вярват, че през 2035 г. хората в селските райони ще живеят по-добре в по-добро бъдеще.
  • Анкетираните биха искали след 15 години в селските райони да има по-големи възможности за работа и достойна заетост (80 %), достъпността до услуги, сравними с тези на градовете (61%) и свързаност на цялата територия (59%).
  • Най-ценни местни услуги: Всички услуги в селските райони са важни, но здравеопазването и социалните услуги, както и услугите за грижи за възрастни хора и зависими лица, и образованието са най-ценени.

Приносът на ЛИДЕР:

  • ЛИДЕР е спомогнал за увеличаване на престижа и оценката на селските райони (69 %), ЛИДЕР е единственият инструмент за участие и водеща роля на населението в бъдещето на тяхната територия, с по-голяма тежест за представителите на гражданското общество при вземане на решения(61%)
  • Инициативата установява пряко сътрудничество чрез финансова подкрепа, особено за МСП и професионалисти на територията МСП и професионалисти (57%).

 

Как би била вашата територия без помощ от ЛИДЕР? Искате ли територията да продължи да получава ресурси за насърчаване на икономическото, социалното и екологичното разнообразие чрез ЛИДЕР и МИГ? Мислите ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно развитие на всички нива (икономическо, социално, политическо)?

81,5%

по-зле

96,6 %

Да

96,6%

Не

 Как да подобрим подхода ЛИДЕР

Повечето участници се съгласяват, че опростяването на бюрократичните процедури е най-важният начин за подобряване на резултатите от прилагането на подхода ЛИДЕР. Това е важно не само за администрацията и за бенефициентите, но още повече за доверието в Европейския съюз и управляващите органи. Всички ЛИДЕР региони се опитват да представят ЕС и ЛИДЕР като възможност по най-добрия начин, но на място, историята, разказвана от бенефициентите, е историята за невероятната тежест на бюрокрацията.

Какво съветвате висшите ръководители относно приемствеността на ЛИДЕР да обърнат внимание и да обърнат настоящата ситуация в селските райони

Много участници искат гласът им за жизненоважното значение на селските райони в обществото като цяло да бъде чут. Разликата между селските райони и градовете / градските райони трябва да бъде намалена. Трябва да се признае жизненоважното значение на селските територии

ЛИДЕР осъществява промяна в селските райони, споменават се първоначалните принципи на ЛИДЕР, особено принципът отдолу нагоре, и гъвкавостта на МИГ да разработват стратегиите за територията и да ги адаптират към конкретните местни особености и че това трябва да се спазва.

На подхода ЛИДЕР трябва да бъдат осигурени адекватни финансови ресурси, като се има предвид значението на териториалната анимация, обучението на местните лидери и овластяването на местните общности, за да се превърнат МИГ в регионални агенции за развитие или дори в брокер за иновации в региона – не само финансиращи агенциил

Разширяване на подхода ЛИДЕР към други инструменти за подкрепа: ЛИДЕР се нуждае от значителни и обезпечени финансови ресурси – освен финансирането от ЕЗФРСР, напр. отделен „регионален фонд“ (с пари от фонд за възстановяване), за да се справи с икономическите проблеми, причинени от Covid-19 през следващите 2 години.

По-широко използване на подхода ЛИДЕР в борбата и адаптацията към изменението на климата: много участници споменаха проблемната бюрокрация, необходимостта да се направи моделът за изпълнение на ЛИДЕР по-лесен и по-бърз – контролът е необходим, но не трябва да бъде водещият принцип. За да превърнат това в реалност, политиците трябва да дадат доверие и отговорност на местното ниво.

Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа благодари на включилите се в проучването от България, както и на Звеното за управление на НСМ за подкрепата.

Пълният текст на доклада с обобщение на данните от проучването „Какво бъдеще искате в селските райони?“ можете да изтеглите оттук:

На български език   ELARD_macrosurvey_report from ELARD – БГ език

На английски език   ELARD_REDR_Report