УЧАСТИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НЕЛИ КАДИЕВА В КРЪГЛА МАСА ПОД НАДСЛОВ: ЛИДЕР, ЕДНА УСПЕШНА ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ

На 7 и 8 март 2022 в град Plœuc-L’Hermitage, Франция, се проведе ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР СЕМИНАР, организиран от ЛИДЕР Франция под егидата на Френското председателство на Европейския съвет.

На 7 март 2022, след официалното откриване на събитието, се проведе кръгла маса на тема ЛИДЕР, ЕДНА УСПЕШНА ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ. Тази кръгла маса беше посветена на дешифрирането на прилагането на подхода ЛИДЕР  в Европа, чрез свидетелствата на експерти и избрани членове на европейски МИГ: управленска верига, административно управление, териториална координация и др.

Имах честта да бъда поканена за участие в панела на тази кръгла маса като председател на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа и като директор на български МИГ.

Участници в панела бяха:

 • Радим Срсен, вице-президент на НАТ комисията към Европейския Комитет на регионите
 • Марион Екардт, Президент на ЕЛАРД. Директор на МИГ от Швеция
 • Ирен Толере, Член на Европейския парламент, Вице-президент на ЛИДЕРФланция
 • Loïg Chesnais-Girard, Президент на Регионалния съвет на Бретан и председател на Комисията по земеделие на Регионите на Франция
 • Нели Кадиева, Президент на Асоциация Българска национална ЛИДЕР Мрежа и директор на МИГ от България

В следващите редове ще представя участието си в кръглата маса, с моите отговори на поставените въпросите.

Представяне на участниците:

Нели Кадиева – Председател на УС на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа от 5 години, и директор на МИГ – Елхово – Болярово от 8 години. Асоциацията е член на ЕЛАРД от 2017 г. Имам над 20 години експертен опит в подкрепата на бизнеса и местното развитие от ЕС.

Как можем да кажем, че на вашето местно ниво ЛИДЕР наистина представлява Европейски успех?

През периода 2014-2020 г. подходът ЛИДЕР / Водено от общностите местно развитие в България се финансира многофондово – от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР, и може да бъде оценен като успешен, предоставяйки многосекторна подкрепа за местно развитие.

ЛИДЕР подкрепя местното развитие, подобряването на местния бизнес и бизнес средата и осигуряване на по-добри условия на живот.

Освен това има няколко аспекта, които добавят стойност към местното развитие. Някои от най-важните ефекти на ЛИДЕР в България:

 • Първо, разработените отдолу нагоре стратегии – особено тези с мултифондово финансиране – осигуряват подкрепа във всички аспекти на социалния живот – като инвестиции в конкурентоспособността на местния бизнес, заетост и социално включване, образование, екология и др.
 • Второ, с подкрепата на ЛИДЕР/ВОМР всички МИГ в България планират и изпълняват различни действия за запазване, представяне, популяризиране и предаване на следващите поколения на традициите, историята, местните продукти и култура.

Представих пред участниците в семинара една от българските традиции, идващи от древни времена: МАРТЕНИЦА – амулет за здраве и благополучие, който се подарява всяка година на 1 март и хората го носят, докато видят щъркел или лястовица – докато дойде пролетта. Подарих и сложих на всеки от участниците в панела на кръглата маса по една мартеница.

Друг аспект на прилагането на подхода ЛИДЕР, който подчертах, е че ЛИДЕР е мостът към бъдещето за местните общности – чрез нови технологии, иновации, по-добри условия на живот, привличане на млади и активни хора обратно в селските райони. МИГ биха могли да направят много повече, включително за въвеждане на място в селските райони на УМНИ СЕЛА, УМНИ ФЕРМИ, действия за привличане на цифрови номади и много други.

Бихте ли представили един или два добри примера?

Споделих, че освен успеха на ЛИДЕР в подкрепата за развитие на селския бизнес и за подобряване на условията за живот, има няколко други интересни направления и примери в работата на МИГ.

 1. Работа в подкрепа на социалната интеграция – МИГ РАКОВСКИ

Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски” – финансиран от ВОМР – ЕСФ – ОП РЧР.

Проектът включва предоставяне на здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализирани общности – като ромите и техните семейства – в община Раковски.

Основна група дейности:

 • Осигуряване на индивидуално консултиране и социално-здравно посредничество на представители на целевите групи
 • Подобряване на достъпа до услуги за образование в ранна детска възраст
 • Предотвратяване на преждевременното напускане на училище

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на два центъра, наречени „къщи“ в две от селата на община Раковски със социални здравни медиатори и 2 възпитатели.

дейности:

– Обучение на младите родители в уменията за уверено, позитивно родителство, което започва с идентифицирането на бременността на майката.

– Подкрепа за бъдещи и настоящи родители чрез редовни срещи.

– Работа на терен от социални здравни медиатори, които познават добре целевата група.

 1. Използване на други възможности за местно развитие от МИГ – за младите хора в селските райони

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е реализирала няколко проекта по програма Еразъм+ в подкрепа на младите хора.

Един от тях е проект, наречен „Stay rural and successful in digital era“ / „Останете селски и успешни в дигиталната ера“.

Държави: България, Испания, Кипър, Северна Македония, Португалия, Гърция

Основната цел на проекта DigiRUR е да насърчи създаването на здравословна екосистема за растеж на младежкото предприемачество в селските райони, чрез ангажиране на заинтересовани страни (местни власти, институции за професионално образование и обучение и младежки или професионални асоциации). Разработва се пълен пакет от теоретични и практически знания, необходими на младите хора за стартиране на бизнес в селските райони.

Има успехи, но без съмнение има и някои провали и проблеми?

Основните проблеми при прилагането на ЛИДЕР/ВОМР в България са свързани с:

 1. Бюрокрация;
 2. Промени в правилата в процеса на изпълнение на одобрените стратегии,
 3. забавяне при одобрение на проекти и договаряне от Разплащателна агенция за проекти по ПРСР.

Какво е Вашето послание за подхода ЛИДЕР в няколко най-важни думи?

Моето послание:

Подходът ЛИДЕР е пазител на нашето наследство – култура, история и традиции, ефективен инструмент за местно развитие, и ЛИДЕР може и следва да бъде мостът и двигателят към бъдещето за местните общности – нови технологии, иновации, по-добри условия на живот, привличане на млади и активни хора обратно към селските райони.

От президента на ЛИДЕР Франция г-н Тибо Гиняр получих специални благодарности за това, че приех да участвам и говор на Европейския ЛИДЕР семинар, част от събитията на Френското председателство на ЕС: „Вашето присъствие и вашата участие бяха високо оценени от всички френски и европейски участници.“