30 години ЛИДЕР в Европа!

Честити 30 години на подхода ЛИДЕР!

Началото е:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1991_073_R_0033_01&qid=1615891874787&from=PT

Променяме към по-добро европейските селски райони!

Честит рожден ден, колеги!